OR

Ouderraad

De ouderraad is een uit ouders samengestelde groep, die allerlei activiteiten organiseert ten behoeve van de kinderen. Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Ter advisering neemt ook 1 leerkracht en/ of de schooldirectie deel aan de vergaderingen. Wie lid wordt van de ouderraad, wordt benoemd voor een periode van 3 jaar.
De o.r. houdt zich bezig met feesten en vieringen, maar ook met allerlei andere activiteiten op school. Een greep hieruit: het sinterklaasfeest, de avondvierdaagse, de kerstviering, nieuwjaarsborrel, pasen, carnaval, de schoolfotograaf en de jaarmarkt. De ouderraad heeft bij deze activiteiten  een rol, geeft steun en zorgt voor menskracht. Bij veel feesten en vieringen wordt een beroep gedaan op ouders. De ouderraad vergadert elke eerste woensdag van de maand. De vergaderingen zijn in principe openbaar en vinden plaats op school. Iedereen is van harte welkom om een vergadering bij te wonen, we stellen een bezoek zelfs op prijs!

 
De taken van de ouderraad.
- De ontwikkeling van de school mede vorm geven;
- De betrokkenheid van de ouders mede bevorderen
- Het adviseren van de Medezeggenschapsraad, de schoolleiding, en/ of het schoolbestuur over die zaken die  ouders - in het bijzonder aangaan;
- Verantwoording afleggen aan de ouders tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond.