Kernwaarden

Kernwaarden van onze school


Als team en MR hebben we de kernwaarden van onze school vastgesteld. We willen ons onderwijsaanbod en al onze activiteiten daarom telkens tegen het licht van de kernwaarden houden. We vragen ons daarbij steeds af waarom we de dingen doen zoals we ze doen en kan/moet dat nog zo blijven of kan/moet het beter? 

Betrokkenheid


Kinderen zijn op een intense manier met iets bezig zijn.

We merken het aan hun hoge concentratie en het tijd-vergeten bezig zijn. Hun handelingen en houding verraden een intense mentale activiteit. Pas als een kind betrokken is, is het optimaal in ontwikkeling en krijgt het grip op de werkelijkheid die hij probeert te begrijpen. Betrokkenheid is dan ook het meest essentiële uitgangspunt van ons onderwijs. 

Welbevinden

Kinderen voelen zich op en top.

De hoofdtoon van hun bestaan is genieten. Ze beleven plezier, hebben deugd aan elkaar en aan de dingen. Ze stralen vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust. Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn.
(Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed eigenwaardegevoel en weerbaarheid. Welbevinden is daarmee de aanwijzing bij uitstek van een gezonde emotionele ontwikkeling.)

Verbondenheid

Met respect omgaan met elkaar en de omgeving.

Kinderen, ouders en leerkrachten hebben het gevoel dat ze bij elkaar horen. Ze zijn er voor elkaar en gaan samen ergens voor.  Er is een gevoel dat je onderdeel van de omgeving bent. Je hoort erbij en wordt gezien. Het voorkomt oa. pesten, agressiviteit, brutaliteit ...) of bij maatschappelijke of culturele vormen van respectloos gedrag (racisme, oorlog, uitbuiting van de natuur of van de 'derde wereld').
Verbondenheid laat zich op 5 niveaus/dimensies zien:
• De band met zichzelf.
• De band met de ander(en).
• De band met de voorwerpen / materialen.
• De band met de groep, samenleving, cultu(u)r(en).
• De band met het levensgeheel, de natuur(lijke) kringloop.

Autonomie

Onze kinderen leren steeds beter zelfstandig keuzes te maken.

De kinderen zitten graag in groepjes; werken met een schoudermaatje; maken eigen keuzes; weten goed om te gaan met materialen; werken aan contractbrieven; zijn taakgericht; zoeken antwoorden en kunnen omgaan met uitgestelde aandacht.
Autonomie is het hoogste niveau van zelfstandigheid. Zelf richting geven aan je leven en bepalen welke beslissingen je wilt nemen. Je houdt rekening met de omgeving (vrijheid in gebondenheid). Vanuit je eigen keuzevrijheid, binnen bestaande kaders, word je aangesproken op de manier van handelen in woord, gebaar of gedrag.

Samen werken


Op Camelot zijn we allen gelijk en werken kinderen, leerkrachten en ouders samen.

Samen werken:

  • Niet apart maar samen. (basis van de openbare identiteit)
  • Geen enkel kind wordt uitgesloten.
  • Elk kind wordt gezien.

Samenwerken:

  • Twee weten meer dan een!
  • Moet je doen.
  • Betekent gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren en ondersteunen. 
  • Draagt bij aan een positief groepsgevoel, een positieve omgang met elkaar en een betere zelfkennis. 
  • Zorgt voor verbondenheid.
Eigenheid


Ieder kind is uniek.

Ieder kind mag zijn zoals het is met een eigen karakter en met eigen- ‘aardigheden’. We geven kinderen de ruimte om zichzelf te mogen zijn en te laten zien.
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. En iedereen is anders en dat is mooi.