Zorg

De zorg voor kinderen


Op Camelot streven wij er naar om kinderen aan te spreken op hun niveau. Het gevolg hiervan is dat kinderen binnen één groep aan verschillende leerstof kunnen werken. Ieder kind krijgt opdrachten aangeboden, die zo goed mogelijk aansluiten bij zijn/haar niveau.
Door aan te sluiten bij het niveau van het kind proberen we elk kind optimaal te motiveren. Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons de krachtigste aanwijzingen om te signaleren of kinderen het goed maken.
Hoe meer welbevinden en betrokkenheid we bij kinderen weten te realiseren, hoe meer er wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van elk kind.
Kinderen volgen (leerlingvolgsysteem (LVS)
Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen en omdat we geen enkel kind uit het oog willen verliezen, maken wij gebruik van een uitgebreid LVS waarmee we het ontwikkelingsproces van kinderen continu volgen. Het LVS geeft een duidelijk beeld hoe kinderen zich ontwikkelen en het helpt ons om tijdig te achterhalen welke kinderen extra zorg nodig hebben.
Vanaf het moment dat het kind in groep 1 start, wordt de ontwikkeling van het kind op verschillende wijzen systematisch gevolgd en vastgelegd: 

 • met behulp van het procesgericht LVS 
 • door middel van (dagelijkse) observaties en gesprekken met het kind 
 • methode gebonden toetsen 
 • methodeonafhankelijke toetsen. (o.a. van het CITO)
 • met behulp van een kind volgsysteem (KIJK!) waarin de leerlijnen voor kinderen in groep 1 en 2 zijn beschreven en uitgewerkt. 
 • SCOL (sociale competentie observatie lijst)

 

Rapporten

In groep 1 t/m 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport. In dit rapport geeft de leerkracht aan wat het kind goed kan en wat nog aandachtspunten zijn. Gedurende het schooljaar zijn er drie oudergesprekken voor de kinderen van groep 1 t/m 7.
Voor de kinderen van groep 8 zijn er twee oudergesprekken. Tijdens oudergesprekken wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling met de ouders besproken evenals de resultaten op de methode gebonden en methode ongebonden toetsen. De schriftelijke rapportage is steeds het uitgangpunt voor de oudergesprekken.

 

Speciale leerlingenzorg

Op Camelot is een intern begeleider (IB-er) werkzaam. Het is zijn taak de leerkrachten te begeleiden in het geven van (extra) zorg aan de groep.

Drie keer per jaar bespreekt de intern begeleider de gehele groep met de leerkracht en eventueel met andere personen/instanties die met deze groep of bepaalde kinderen te maken hebben.
In overleg met de leerkracht wordt speciale aandacht en zorg besteed aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Samen bekijken zij welke verdere stappen ondernomen moeten worden om deze kinderen optimaal te begeleiden. Soms is er extra zorg nodig voor leerlingen naast de aanpak die in de groepsplannen beschreven staat.

Wanneer de ontwikkeling van een kind stagneert, achterstand oploopt of wanneer een leerling gedurende lange tijd een weinig betrokken houding laat zien, wordt dat natuurlijk als eerste gesignaleerd door de groepsleerkracht. Hij zal in eerste instantie proberen om binnen de groep deze problemen op te lossen door het geven van extra begeleiding, aangepaste leerstof of door het voeren van gesprekken met de betreffende leerling en eventueel de ouders.
Als deze acties van de groepsleerkracht niet voldoende blijken te zijn gaat hij te rade bij de IB-er. Samen met de IB-er stelt de leerkracht dan een handelingsplan op. In dit handelingsplan worden gerichte afspraken vastgelegd over hoe er met de problemen van de leerling(en) in de groep wordt omgegaan.
Aan een handelingsplan wordt altijd een tijdspad gekoppeld en bovendien wordt het plan met de ouders van de betreffende zorg leerling besproken.

In principe vindt extra hulp voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften binnen de klas plaats. Op verzoek van de groepsleerkracht kan de intern begeleider kinderen op bepaalde onderdelen/vakgebieden nader toetsen of een observatie in de klas doen om een nog duidelijker beeld te krijgen van de hulp die het kind nodig heeft.
In dit geval worden ouders hier van tevoren over geïnformeerd. Soms kan het zijn dat de school en ouders vragen hebben over de te volgen stappen. We nemen dan contact op met onze contactpersoon van het Basisteam voor Jeugd en Gezin (BJG). We maken een afspraak om rond de tafel te gaan met school, ouders en de contactpersoon Jeugd en Gezin om te bekijken welke hulp er nodig is voor het kind en het gezin. (meer informatie over het BJG bij punt 11.3)

 

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet ten aanzien van ‘Passend Onderwijs’ van kracht. Met het in werking treden van deze wet wijzigen een aantal zaken als het gaat om begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Indien u voor uw kind vragen heeft over extra ondersteuning en begeleiding kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider op school. Onze school is aangesloten bij de regio 30.06.
Meer informatie over de afspraken ten aanzien van ondersteuning en begeleiding van leerlingen in deze regio kunt u vinden op: www.samenwerkingsverband3006.nl.
Op onze website is ook informatie ten aanzien van de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te vinden.(downloads)
3 Fasen van begeleiding binnen het onderwijs continuüm.
Alle basisscholen in het samenwerkingsverband gebruiken de ‘3 fasen van begeleiding binnen het onderwijscontinuüm’.

 • Fase I:
  Voor alle kinderen is het basis leerstofaanbod beschreven in het groepsplan. De ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over de instructiegroep waarin het kind is ingedeeld.
 • Fase II:
  Als een kind de doelen uit het groepsplan en het basisaanbod niet kan behalen, wordt er een aangepast en specifiek plan van aanpak gemaakt voor een afgesproken periode. Het kind wordt in de leerlingbespreking besproken met de intern begeleider en de ouders worden geraadpleegd, geïnformeerd en er wordt een handtekening gevraagd.
 • Fase III:
  Wanneer de doelen uit het plan van aanpak niet worden behaald volgt een verdere analyse en bespreking door leerkracht en intern begeleider. Een extern deskundige wordt geraadpleegd en de ouders worden betrokken en er wordt de ouders om toestemming gevraagd.

De intern begeleider onderhoudt het contact met het samenwerkingsverband 30.06. Ouders kunnen ook bij de intern begeleider terecht voor vragen omtrent de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs.

 

Doubleren/leerjaar overslaan

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn, dat een kind een leerjaar overdoet vanwege de leeftijd, de sociaal emotionele ontwikkeling of de te verwachten resultaten. Dit gebeurt in overleg met de ouders, de betrokken leerkracht, de intern begeleider en de directie.
Omdat ons streven is om uiteindelijk alle kinderen bij ons op school op hun eigen niveau te laten werken, komen doublures en groep(en) overslaan steeds minder vaak voor.
De begeleiding naar het voortgezet onderwijs
Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een preadvies met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Dit preadvies wordt ook met de ouders gedeeld en is aan het begin van groep 8 uitgangspunt voor een gesprek tussen de leerkracht van groep 8 en de leerling. In dit gesprek wordt gekeken naar het preadvies en worden (bij de ambitie) passende doelen per leerling geformuleerd.
De leerkracht volgt nauwlettend de verrichtingen van de kinderen. Bij de eerste rapportbespreking wordt een vervolgadvies gegeven, gebaseerd op de ontwikkelingen van het kind in groep 8. De kinderen hebben de keuze uit verschillende vormen van onderwijs zowel binnen als buiten Uden. De kinderen brengen een bezoek aan één vorm van het voortgezet onderwijs (binnen Uden).
De adviezen voor vervolgonderwijs worden door de leerkracht groep 8 opgesteld.

De gegevens van een leerling in het leerlingvolgsysteem vormen de basis voor dit advies. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over werkhouding en toets resultaten van een leerling. Dit schooladvies is voor voortgezet onderwijs bindend bij de plaatsing van een leerling.
 

Eindtoets route 8

Vanaf 2015 zijn alle basisscholen verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. Ieder kind doorloopt een eigen leerweg die hem of haar kenmerkt. Wij maken gebruik van de eindtoets Route 8, een door inspectie en ministerie erkende eindtoets. Deze sluit beter aan op de eigen leerweg van het kind.
De eindtoets ROUTE 8 is voor ieder kind een unieke toets. Het niveau van de toets past zich automatisch aan, aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route van vragen. Dit werkt voor ieder kind prettig en werkt minder belastend.
Communicatie over het schooladvies naar ouders vindt plaats door de basisschool. Indien het voortgezet onderwijs vragen heeft over het schooladvies zal deze contact opnemen met de leerkracht groep 8 (en dus niet met de ouders) voor nadere uitleg of onderbouwing.