EGO

Uitgangspunten Ervaringsgericht Onderwijs

Binnen het Ervaringsgericht Onderwijs gaat het dus vooral om, kinderen met grote betrokkenheid en welbevinden bezig te laten zijn. Betrokkenheid en welbevinden zijn noodzakelijk om te kunnen komen tot optimale ontwikkeling van elk kind, afgestemd op zijn/haar mogelijkheden.
Er is sprake van echt leren en optimale ontwikkeling als kinderen ergens geboeid en betrokken mee bezig zijn. Onderwijs. Betrokkenheid is daarom de belangrijkste maatstaf voor de kwaliteit van ons onderwijs.
Betrokkenheid is dan ook het meest essentiële uitgangspunt van het ErvaringsGericht Onderwijs.

Vijf Betrokkenheid verhogende factoren.
Hoe verhogen wij de betrokkenheid van de leerlingen?

1. Een goede sfeer:

Kinderen voelen zich ‘goed in hun vel’ op Camelot (welbevinden). Een uitnodigende sfeer en een goede relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkrachten is van essentieel belang.
Werkvorm: Kringgesprekken en vieringen. (bijv. Breek van de Week)

2. Werken op eigen niveau:

Leerstof en activiteiten worden afgestemd op het niveau van het individuele kind. Als de leerstof te moeilijk is haken kinderen af; als het te simpel is voelen kinderen geen uitdaging meer. In beide gevallen gaat dat ten koste van de betrokkenheid.
Werkvorm: Contractwerk.

3. Werkelijkheidsnabij:

Onderwijs op Camelot is onderwijs dat uitgaat van contexten en situaties die voor kinderen aansluiten op de belevingswereld en die betekenisvol zijn. Eigen ervaringen en inbreng van de kinderen zijn hierbij onontbeerlijk.
Werkvorm: projectwerk

4. Activiteit:

 Kinderen zijn van nature heel actief. Camelot speelt hierop in! Kinderen worden in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk actief te zijn (d.w.z. doen, denken, onderzoeken, spelen, discussiëren etc.). Dode momenten zoals wachten, stilzitten, niets te ‘doen’ hebben worden zoveel mogelijk vermeden.
Werkvorm: Ateliers

5. Leerling initiatief:

Betrokkenheid ontstaat als kinderen met dingen bezig kunnen zijn die aansluiten bij hun belangstelling en behoefte. Camelot creëert ruimte voor eigen keuze en persoonlijke inbreng, waardoor de reële en individuele belangstelling pas écht tot zijn recht komt.
Werkvorm: Vrije keuze.

Bij deze bovenstaande visie is de grondgedachte van het Ervaringsgerichte onderwijs ‘De wegwijzer’.(Laevers, 2013).